فابیان پیکاردو به منظور رایزنی و کسب تکلیف درباره کشتی «گریس ۱» با جرمی هانت دیدار کرد.

دسته : فایل

پاسخ