وزیر خزانه داری آمریکا در یخنانی مدعی شد ما می‌خواهیم اطمینان حاصل کنیم که اینستکس کاری انجام نمی‌دهد که آن را مشمول تحریم‌های ما کند.

دسته : فایل

پاسخ