کارشناس مسائل سیاسی معتقد است که باید در هیئت‌ها به مسائل مختلف سیاسی و اجتماعی توجه شود.

دسته : فایل

پاسخ