تا چند روز دیگر نمایشی برای کودکان روی صحنه می‌رود که تنهایی انسان‌ها را دستمایه خود قرار داده است.

دسته : فایل

پاسخ