خشکسالی‌های چندین ساله، تغییر اقلیم و زمان نامناسب بارش‌ها نه تنها در کمیت بلکه در کیفیت منابع آبی استان خراسان جنوبی موثر بوده است.

دسته : فایل

پاسخ