هاشمی گلپایگانی در برنامه بدون توقف، از وزارت صنایع به دلیل نبود لباس مناسب در جامعه ایرانی انتقاد کرد.

دسته : فایل

پاسخ