رئیس کمیسیون آیین‌نامه داخلی از تقاضای جمعی از نمایندگان برای عزل رحیمی از هیئت رئیسه خبر داد.

دسته : فایل

پاسخ