معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور گفت: دانشگاه جامع علمی کاربردی یک میلیون و ۷۰۰دانش آموخته و ۵۲۰واحد فعال دارد.

دسته : فایل

پاسخ