توجه به دلایلی که منجر به افزایش مدت زمان صدور مجوز یا در نهایت امتناع از صدور محوز کسب و کار می‌شود را مورد بررسی قرار داده ایم.

دسته : فایل

پاسخ