حبیبیا گفت: توجه به تجربه کشور‌های توسعه یافته در بهره‌برداری مناسب و کارآمد از ابزار‌های مهم دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار ضروری است.

دسته : فایل

پاسخ