نشست امروز مجلس سنای افغانستان به دلیل حضور رئیس این مجلس در نشست تبلیغاتی تیم دولت ساز به رهبری اشرف غنی برگزار نشد.

دسته : فایل

پاسخ