فرهاد عبدالشاه گفت: این اعتبار معادل ۴۶۸ هزار و ۲۱۸ میلیارد ریال است.

دسته : فایل

پاسخ