استاندار یزد گفت: اکنون تمرکز عمده ما در بحث گردشگری، مشارکت بخش خصوصی است و در چند ماه اخیر تعدادی مرکز اقامتی، تفریحی و گردشگری با مشارکت بخش خصوصی ایجاد شد.

دسته : فایل

پاسخ