خانواده آلمانی پس از به دنیا آمدن پسرشان متوجه سایز پای غیرعادی او شدند.

دسته : فایل

پاسخ