سرپرست معاونت بازسازی و نوسازی مسکن روستایی بنیاد مسکن استان ایلام از طرح ویزه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی در استان خبر داد.

دسته : فایل

پاسخ