فعال حقوق بشر بحرینی فاش کرد کارکنان سفارت این کشور در لندن قصد داشتند او را کتک بزنند و بدون اینکه کسی متوجه شود به قتل برسانند.

دسته : فایل

پاسخ