در راستای ارائه خدمات نیابتی، پست همدان و اتاق اصناف تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

دسته : فایل

پاسخ