آسمان امروز شهرستان‌های آبادان و خرمشهرصاف تا قسمتی ابری است.

دسته : فایل

پاسخ