شهبازی گفت: اجرای هر هکتار عملیات آبخیزداری، فرسایش خاک به میزان ۳ تا ۹ تن در هکتار و رسوب خاک به میزان ۴ تن در هکتار کاهش می‌دهد.

دسته : فایل

پاسخ