مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان قزوین به علت آنچه که او سنگ اندازی برخی افراد خواند از سمتش استعفا کرد.

دسته : فایل

پاسخ