برخی از صاحبخانه ها که هرکدام ده ها و صدها خانه را سال های گذشته خریداری کرده اند حالا نبض قیمت محله های مختلف یه دست گرفته و مانع کاهش قیمت مسکن می شوتد.

دسته : فایل

پاسخ