پورسیدآقایی بر ضرورت ساماندهی پارکینگ‌های طبقاتی در منطقه ٢٢ تأکید کرد.

دسته : فایل

پاسخ