هیأت وزیران در جلسه روز چهارشنبه، آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی را تصویب کردند.

دسته : فایل

پاسخ