آمریکا به وضوح با مردم ایران دشمنی دارد/ آمریکا با قلدری اموال کشور‌ها را مصادره می‌کند

دسته : فایل

پاسخ