۱۳ کوهنورد مفقود شده در منطقه سبزکوه شهرستان کیار مفقود شده بودند، نجات یافتند.

دسته : فایل

پاسخ