جعفر زاده گفت: ۲۵ هزار و۱۹۲ حاجی از جده و مدینه به در قالب بیش از ۱۰۴ پرواز کشور بازگشته است.

دسته : فایل

پاسخ