تهیه کننده فیلم # دوچرخه باز گفت: مهم ترین هدف ما در این فیلم همراهی سه نسل فرزند , پدر و پدر بزرگ و تاکید بر استفاده درست از فضای مجازی بود.

دسته : فایل

پاسخ