باشگاه استقلال توافقی با حامی مالی اش انجام نداده است.

دسته : فایل

پاسخ